Πρόταση για Αγροτική Ανάπτυξη

Στην Ελλάδα, η αγροτική ανάπτυξη παρά την αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα της και την συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη, χαρακτηρίζεται από τη  διαχρονική έλλειψη ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, με αποτέλεσμα την μη σωστή προώθηση των νωπών αγροτικών προϊόντων ή τη διάθεση τους σε πολύ χαμηλές τιμές. Ενώ ταυτόχρονα δεν δίνεται βαρύτητα σε νέες καλλιέργειες ή σε νέες μορφές μεταποίησης.
Κρίνεται ως εκ τούτου επιτακτική η ανάγκη καθορισμού στρατηγικής της αγροτικής ανάπτυξής με Χάραξη Ειδικών Αγροτικών Πολιτικών για κάθε περιφέρεια,  με ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Ζησέκα Δήμητρα


ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής πρέπει να είναι αντικείμενο ενός Φορέα- μιας  «ανεξάρτητης αρχής» υπό την αιγίδα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης,  αποτελούμενης από εκπροσώπους φορέων (θεσμικούς και κλαδικούς) τόσο των νωπών όσο και των μεταποιημένων προϊόντων, γεωπόνων και πανεπιστημιακών-ερευνητών.
Στόχοι του Φορέα θα είναι

1.    Ο σχεδιασμός των αγροτικών αναπτυξιακών πολιτικών, που θα γίνει με τα βάση τα αποτελέσματα μελετών που θα διεξαχθούν από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα ινστιτούτα μελετών  σε συνεργασία με τις διευθύνσεις γεωργίας του κάθε νομού ώστε να υπάρχει σαφής καθορισμός των καλλιεργειών (παλαιών και νέων) και των ποικιλιών που πρέπει να καλλιεργούνται  ανά περιοχή με βάση τη σύσταση του εδάφους και το μικροκλίμα της. Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος να έχουμε καλύτερα ποιοτικά και περισσότερο ανταγωνιστικά προϊόντα. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει σχεδιασμός των ποικιλιών της κάθε καλλιέργειας ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη  παραγωγή μιας ποικιλίας ενός προϊόντος. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε εξειδικευμένα προϊόντα που παράγονται μόνο σε ορισμένες περιοχές ώστε να εξελιχθεί η καλλιέργεια τους και να χρηματοδοτηθεί η μεταποίηση τους(π.χ. μαστίχα Χίου, κρόκος Κοζάνης κ.α.).

2.    Έρευνα  πρέπει να γίνει και για νέες καινοτόμες καλλιέργειες (ακόμα και βοτάνων , λουλουδιών κ.α.) με βάση και τη διεθνή ζήτηση και στη συνέχεια να χρηματοδοτηθούν όσοι στρέφονται επιχειρηματικά στην αγροτική τους παραγωγή. Είναι αναγκαία μία πολιτική, με πρωτοποριακές δράσεις εξειδικευμένων καλλιεργειών.

3.    Ανακατανομή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων με στόχο τη δημιουργία ζωνών βιολογικής καλλιέργειας, για  την αύξηση των παραγόμενων βιολογικών προϊόντων με βάση την διαρκώς αυξανόμενη διεθνή ζήτηση τους.

Η ομάδα αυτή θα πρέπει να έχει και την ευθύνη της διαρκούς επαναξιολόγησης της εθνικής αγροτικής στρατηγικής και φυσικά της τροποποίησής της ανάλογα με τις εξελίξεις.
Οι προτάσεις αυτής της ομάδας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως συμβουλευτικού χαρακτήρα αλλά θα πρέπει να τυγχάνουν της αποδοχής και εφαρμογής από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

Ταυτόχρονα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην

•    Προώθηση της γεωργίας υψηλής ακρίβειας, με περιορισμό φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κ.λπ. με στόχο την αύξηση της εμπορικής αξίας των προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος, παράγων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής.

•    Πιστοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων

•    Δημιουργία επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης με την ταυτόχρονη στήριξη των παραδοσιακών τομέων αλλά και με την έρευνα και στήριξη καινοτόμων τομέων μεταποίησης,

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(Πώληση – Εξαγωγές)

Επαναπροσδιορισμός της εμπορικής πολιτικής.
Πρέπει να επιδιώξουμε να παραμείνουν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα νωπά και μεταποιημένα στις ήδη υπάρχουσες αγορές αλλά ταυτόχρονα πρέπει να  ξανακερδηθούν οι παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές. (βασική προτεραιότητα: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Σκανδιναβία,  Ολλανδία κ.α.) και ταυτόχρονα να υιοθετήσουμε  μία στρατηγική διείσδυσης σε αναδυόμενες αγορές και εκτός Ε.Ε.
Στόχος είναι η αύξηση των εξαγωγών και η διάθεση των αγροτικών προϊόντων σε υψηλές τιμές.

1.    Για την επίτευξη του στόχου πρέπει να δημιουργηθεί ένα  Κεντρικό Περιφερειακό  Συμβουλίου για χάραξη πολιτικής για κάθε καλλιέργεια.  Στο Συμβούλιο αυτό οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών θα εκπροσωπούνται από πέντε μέλη, έναν υπηρεσιακό παράγοντα της περιφέρειας(γεωπόνος) και έναν εκπρόσωπος των εμπόρων που απασχολούνται με την εμπορία των προϊόντων( τα έξοδα για όλη τη διαδικασία θα βαρύνουν τις οργανώσεις που θα συμμετέχουν). Κάθε εβδομάδα πρέπει να γίνεται συγκέντρωση στοιχείων για τα διαθέσιμα αποθέματα προς εμπορία των προϊόντων κατά ποικιλία.
Συγκέντρωση πληροφόρησης τόσο από τις αγορές του εξωτερικού όσο και από τις λαχαναγορές του εσωτερικού.
Η Επεξεργασία των στοιχείων πρέπει να γίνεται από το ανώτερο συντονιστικό όργανο για το σωστό καθορισμό των τιμών κατά ποικιλία προϊόντος και ποιότητα. Οι τιμές αυτές θα πρέπει να αποτελούν στόχο και κατεύθυνση για τους συνεταιρισμούς που παίρνουν μέρος στο σύνολο τους. Η πληροφόρηση από τις αγορές καθημερινά θα διοχετεύεται προς όλους τους φορείς που συμμετέχουν. Με την πρόοδο του χρόνου πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία, τουλάχιστον για τους παραγωγούς που είναι πιστοποιημένοι στην ολοκληρωμένοι διαχείριση και ανήκουν σε συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών. Τα στοιχεία θα αφορούν κατά ποικιλία, στρέμματα, αριθμό δέντρων, ηλικία και πιθανή παραγωγή ετησίως. Η πληροφόρηση από τις αγορές του εξωτερικού  μπορεί να εξασφαλιστεί από τους εμπορικούς ακολούθους των πρεσβειών. Για το εσωτερικό από τους υπευθύνους των λαχαναγορών με ευθύνη του υπουργείου γεωργικής ανάπτυξης. Στόχο πρέπει να έχει όλη η προσπάθεια τη δημιουργία ενός  Μεγάλου Συνεταιριστικού Φορέα που θα διακινεί όλο το αγροτικό προϊόν τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

2.    Συνεργασία φορέων αγροτικής ανάπτυξης με τα ξενοδοχειακά επιμελητήρια,  εκπροσώπους της διατροφικής αλυσίδας και εκπροσώπους των μονάδων μεταποίησης για την αποτελεσματική χρήση και στήριξη των ελληνικών νωπών προϊόντων.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Σήμερα ιδιαίτερα σημαντικό για την προώθηση ενός προϊόντος η διαφήμιση και το marketing αυτού.
Απαιτείται συνεργασία του παραπάνω φορέα με τους φορείς προβολής του τουρισμού(Δήμους, Περιφέρεια, ΕΟΤ, Επιμελητήρια κ.α.) για την συμμετοχή σε περισσότερες εκθέσεις καθώς και για την προβολή των προϊόντων από τα ελληνικά  και διεθνή ΜΜΕ.

Μελλοντικός στόχος θα είναι η συνεργασία της Ανεξάρτητης Αρχής Σχεδιασμού και του Συνεταιριστικού Φορέα Διακίνησης νωπών και μεταποιημένων προϊόντων για την επίτευξη της ανάπτυξης της σωστά δομημένης γεωργίας όπου θα δίνεται άδεια για την καλλιέργεια των προϊόντων τα οποία θα προωθούνται σε όλες τις αγορές με βάση το στρατηγικό σχέδιο και θα αποφευχθεί η άναρχη καλλιέργεια και η ταυτόχρονή παραγωγή ιδίων προϊόντων και ποικιλιών αυτών.

Στο πλαίσιο μιας τέτοιας εξειδικευμένης πολιτικής, μπορεί η γεωργία  να παραμείνει ένας δυναμικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, που θα δημιουργεί έσοδα, θα συμβάλλει στο εθνικό ΑΕΠ, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και θα τονώσει την απασχόληση.

Σε επίπεδο Ε.Ε. θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των υπουργείων αγροτικής ανάπτυξης και των φορέων διακίνησης ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική.

Ζησέκα Δ ήμητρα

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s